Enstitümüz

Misyon

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM YAPMAK VE NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI YETİŞTİRMEKTİR


Vizyon

EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖNCÜ BİR KURUM OLMAK

İ.Ü.C. AKCİĞER HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ENSTİTÜSÜ

TARİHÇE

11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

2809 sayılı Kanunun 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un

4. maddesi ile değişen 11.Maddenin (c) bendi ile kurulan Enstitümüz 03.7.1992 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları  monoblok binasında faaliyete başlamıştır.


YÖK’ün 07.10.1993 tarihli toplantısında alınan 93.39.1759 sayılı karar uyarınca Enstitümüzde

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve Akciğer Hastalıkları Toplum Sağlığı ve Epidemiyolojisi Anabilim Dalı

olmak üzere 3 Anabilim Dalı kurulmuştur. 09.08.1993 tarihinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Yüksek Lisans Programına başlamış olup,1996 yılında da "Göğüs Hastalıklarında Rehabilitasyon" yüksek lisans programı adı altında son şeklini almıştır. Kasım-1999'da da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı binası taşınmıştır. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.11.2002 tarihli 25884 sayılı yazısı ile Enstitümüz Anabilim Dalları kapatılmıştır. Bu anabilim dallarından Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Nisan 2007’de yeniden YÖK kararı ile açılmıştır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 7141 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile eklenen Ek Madde 182 uyarınca kurulan İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı hizmetini sürdürmektedir.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde yeni program açma hazırlıkları sürdürülmektedir.


ENSTİTÜ YÖNETMELİĞİ

MADDE 1. 2547 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, tüzel kişiliğe sahip “ Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Kurulmuştur.

MADDE 2. Enstitünün amacı; akciğer tüberkülozu, bronkojenik karsinom, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astma ve diğer göğüs hastalıkları konularında bilimsel ve epidemiyolojik araştırmalar, yurt düzeyinde erken tanı, korunma ve rehabilitasyon metodlarının geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmaktır.

MADDE 3. Enstitü bu amaca ulaşmak için gerekli anabilim dallarını belirler  ve elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yaparak yeni anabilim dalları kurar ve lisans üstü eğitim için her türlü düzenlemeyi yapar.

MADDE 4. Enstitü çalışma alanına giren konularda laboratuvar ve klinik araştırma birimleri, dökümantasyon ve bilgisayar merkezleri, lokal ve genel eğitim proğramları hazırlar ve tesis eder. Konuları ile ilgili dış ve iç kuruluşlarla ilişkiyi sağlar ve koordine eder.

MADDE 5. Enstitü tüberküloz konusunda yurt düzeyinde veri toplamak, eradikasyon proğramları hazırlamak, proflaksi ve kesin tanıyı sağlamak üzere referans laboratuvarlarının açılmasına öncülük eder.

MADDE 6. Toplum sağlığı bakımından bronş kanserinin erken tanısı, personel eğitimi ve korunma metodlarının araştırılması ve uygulama alanına aktarılması için her türlü çalışmayı yapar.

MADDE 7. Bronş kanserinin tedavi standartlarını ve protokollarını belirler ve bu gaye için yurt içi ve dışı çalışma grupları ile ilişkiye girer. Medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerin geliştirilmesi  ve uygulanması için birimler kurar.

MADDE 8. Kronik Obstrüktif akciğer hastalığı ve bronşiyal astma konusunda  tanı, tedavi standartları ve toplumsal  eğitimin yaygınlaştırılmasında ve kronik hastaların rehabilitasyonu için faaliyet gösterir.

MADDE 9. Enstitü ilgi alana giren hastalıklar konusunda yurt düzeyi çalışmalarının gerçekleştirilmesi yanında bireysel tedavi konusunda yerel ve bölgesel laboratuvarlar, poliklinikler ve üst düzeyde hizmet veren yataklı tedavi kurumları kurar.

MADDE 10. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

MADDE 11. Enstitü müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür  tekrar atanabilir.

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etmek veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Enstitü Müdürü, bu kanun ile Dekanlara verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.

MADDE 12. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve  enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

MADDE 13. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

MADDE 14. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu , 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve yönetim kurulu na verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

MADDE 15. Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 
 

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİMİZ :

Prof.Dr.Seyhan ÇELİKOĞLU (1992-1996)

Prof.Dr.Tuğrul ÇAVDAR (1196-1997)

Prof.Dr.Müzeyyen ERK (1997-2006)

Prof.Dr.Halil YANARDAĞ (2006-2010)

Prof.Dr.Sema YILDIRIM (22.06.2010-24.01.2013)

Prof.Dr.Oğuz ÇETİNKALE (13.02.2013-19.08.2015)

Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK (24.08.2015-17.10.2016)

Prof.Dr.Oğuz ÇETİNKALE (17.10.2016-15.07.2018)

Prof.Dr.Bilun GEMİCİOĞLU (15.07.2018-........)


 

ENSTİTÜ SEKRETERLERİMİZ :

Demmnur Z. ÇAĞLAYAN (1992-1996)

Havva ŞİMŞEK (1996-2005 Emekli)

Ahmet COŞKUN (22.05.2005-16.04.2013)

Zehra GÜNAY (01.4.2013-30.05.2014)

Mahmut KAVUKÇU (18.08.2014-22.10.2015)

Hacer TOPAKTAŞ (09.02.2016 -04.01.2016)

Zehra GÜNAY (04.01.2016-…)

Arzu GİDER

Mustafa ULUDEMİRCİLER

Zeynep BOZKURT (27.04.2018-........)